Sangis-Bodön

Naturupplevelser året om!

Om oss

Vägsamfälligheten
144 fastigheter är anslutna till vägsamhälligheten som sträcker sig från E-4 till vändplan vid Erland Lindqvist och Stenbergs.

Information gällande vinterväg inom Sangis-Bodö vägsamfällighet

Enl lantmäteriförrättning vid bildandet av Sangis-Bodö vägsamfällighet bestämdes att vinterväg inte ska ingå i vägsamfällighetens ansvar. Det innebär att andelsägarna inte kan kräva plogning av vägen för att den ska vara farbar under vintern utan varje andelsägare tar eget ansvar för att ta sig till och från fritidsområdet.

Detta gäller fortfarande.

Trots dessa direktiv har väghållaren ansett det bättre att inte låta snön packas samman under vintern utan plogar för att underlätta och tidigarelägga användandet  på våren.

Av den anledningen betalar samfälligheten för vinterplogning, inte för att andelsägarna dagligen ska ha tillgång till  plogad och farbar vinterväg.

Trafikverket Nord har i en skrivelse informerat om vinterväghållning av statliga och enskilda vägar. Vägens vinterklass avgör hur snabbt vägar ska plogas. Man prioriterar naturligtvis högtrafikerade vägar.

Eftersom vägarna inom Sangis-Bodö vägsamfällighet inte är vinterklassade kan inga som helst krav ställas på vägsamfälligheten och dess styrelse.

Antalet fastigheter med beteckningen Bodön är totalt 86.
I området finns naturreservatet Svarthällberget
Botaniskt rikt kustreservat med bl.a. stor låsbräken, skogsfru och norna.I de små alkärren blommar även knottblomster. Områdets basiska och kalkrika bergarter bidrar starkt till den artrika floran.
(Ur Kalix kommunfolder 2007)

 

                
 

Läs mer om växter i Norrbottens flora