Sangis-Bodön

Naturupplevelser året om!

Uppsnappat

Kommunstyrelsen 2016-01-18

§5 Dnr 2015-01356

Kommunstyrelsens ordförande Ellinor Söderlund har den 15 december 2015 med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 4.1 Framställningar till och yttranden över remisser från samhällsbyggnadsnämnden och lantmäterimyndighet om bygglov, planförslag, fastighetsbildning m m, beslutat att kommunstyrelsen har ingen erinran över detaljplaneförslag Bodön 1:6 m fl

Samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-09

§ 11 Dnr 864/2013-PDP Bodön 1:69 m fl, antagande av detaljplan

Samhällsbyggnadsnämndens beslut: Nämnden antar planförslaget i utställt skick samt upphäver strandskyddet inom hela planområdet med undantag för naturområdet. Sammanfattning av ärendet: 4 oktober 2013 ansökte XXXXX XXXXXX, ägare till fastigheten Bodön 1:69, om ändring av gällande detaljplan för fastigheten. Syftet med planändringen är att skapa planmässiga förutsättningar för att utöka kvartersmarken med mark som i gällande detaljplan är avsatt som allmän plats, park, grönområde etc. Planändringen avser även att utöka byggrätten inom kvartersmarken till en maximal byggnadsarea om 175 m² per tomtplats.......

Läs mer på http://www.kalix.se/Boende/Kommunens-planarbete/Detaljplaner/Pagaende-detaljplaner/dp-bodon/

LIS-Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell kommunövergripande översiktsplan (ÖP). Sedan februari 2010 ska även områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden), anges i kommunernas översiktsplaner.Inom dessa områden kan upphävande eller dispens från strandskyddet vara möjlig om åtgärden bedöms bidra till landsbygdsutveckling. Kalix kommuns LIS-plan beräknas vara ute på samråd under oktober-november 2015. Under samrådet är det möjligt för myndigheter, allmänhet och övriga berörd att lämna synpunkter på förslaget.

Efter genomfört samråd kommer planförslaget att revideras med anledning av inkomna synpunkter och därefter ställas ut för allmän granskning vilket beräknas ske under januari-februari 2016. Planen kommer därefter att antas av kommunfullmäktige.

8.3 Bodöudden