Sangis-Bodön

Naturupplevelser året om!

Protokoll och information

Årsmöte Sangis-Bodöns vägsamfällighetsförening 2022-07-27 kl 1800. 

Organisationsnummer 716415-7096 

Deltagare: Leif Sandberg, Carina Pettersson, Börje Pettersson, Stefan Karinen, Katarina Grönros, Maj-Lis Karlsson, Lisbet Lindqvist, Bengt-Erik Nilsson, Tommy Larsson, Katarina Sundström, Robert Salmi, Thomas Eriksson, Helena Sandberg, Kenneth Andersson, Monica Sandberg, Hans Kero, Anna-Karin Älgamo Kero, Ulrika Rutberg Andersson, Linda Lundholm och Erik Lundholm

§ 1 Mötet öppnades av ordförande Leif Sandberg, hälsar alla välkomna till årsmötet. Trevligt att se både gamla och nya medlemmar. Mötet hålls i församlingslokalen Sangis kyrka.

§ 2 Godkännande av kallelse till mötet vilken är uppsatt bl.a.vid postlådorna och hemsidan.

§3 Dagordningen godkänd.

§ 4 Mötesfunktionärer 

a Ordförande för mötet Erik Lundholm 

b Sekreterare Maj-Lis Karlsson (Maria Fogman Lindqvist, semester)

c Protokolljusterare: Katarina Grönros och Helena Sandberg 

§ 5 Föregående mötesprotokoll: Ordförande gick igenom föregående års protoll bl.a om väghållningen, ekonomin, vägfas, dikesröjning. 

§ 6 Verksamhetsberättelse väghållning: Information av Leif Sandberg. Bifogar dokument till protokollet, r Leif S har antecknat vilka åtgärder som har blivit utförda till datum 20220727. Vi  tackar för bra ideellt arbete som har utförts av styrelsen och övriga med bl.a.saltningen av vägen.

§ 7 Verksamhetsberättelse kassören: Ulrika Rutberg Andersson gick igenom balans och resultaträkning för räkenskapsåret 2021, kopior delades ut till närvarande medlemmar. Vägföreningen är nu i fas med samtliga fakturor som har släpat efter från åren 2018-2019. Faktureringen från väghållarna fungerar bra i dagsläget. Vägföreningen har en stabil ekonomi. I dagsläget är det ca 10 medlemmar som ej har betalt årsavgiften, samtliga har fått påminnelser. Avgiften skulle varit betald senast 31 maj 2022. Tack Ulrika för väl utfört arbete med föreningens ekonomi.  

§ 8 Revisorns rapport: Katarina Grönroos gick igenom Sangis-Bodöns vägsamfällighetsföreningens revisionsberättelse 20210101-20211231 utan anledning till anmärkning beträffande föreningens bokföring eller förvaltning. 

Godkänd av styrelsen.

§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

§ 10 Val av styrelse

Ordförande Kenneth Andersson nyval 1 år

Kassör Ulrika Rutberg Andersson omval 2 år

Sekreterare Maria Fogman Lindqvist nyval 1 år. (Maria Rönnberg avgår)

Ledamöter: Leif Sandberg omval 2 år 

Stefan Karinen omval 2 år

Suppleanter: Tomas Bengtsson omval 1 år 

Ulf Omnell nyval 1 år. (Tommy Larsson avgår).

§ 11 Val av firmatecknare: Ordförande Kenneth Andersson och kassör Ulrika Rutberg Andersson var r sig.

§ 12 Revisorer: Revisor 2 år, Katarina Grönros kvarstår 1 år

Revisor 2 år, Eva Nilsson kvarstår 1 år

Revisor suppleant, Erik Lundholm omval 1 år

§13 Valberedning

 Helena Sandberg-omval 2 år sammankallande

Monika Sandberg kvarstår 1 år 

Carina Pettersson kvarstår 1 år 

§14  Information om Vägfas: Reviderad start av Vägfas. Ulrika har påbörjat registreringen av samtliga medlemmar i vägfas. Detta arbete tar mycket tid i anspråk och där tar Ulrika hjälp av Kenneth Andersson. Information angående Vägfas finns följande länk: https://vagfas.se

§ 15 Vägavgift: Förslag att höja årsavgiften from 2023 från 1000 kr/år till 1200 kr/år. Förslaget bifalles av närvarande medlemmar årsmötet. Orsaken till höjningen är bl.a.stigande bränsle och entreprenörs kostnader. Information kommer att finnas bl.a. på vägföreningens hemsida http://www.sangisbodon.n.nusamt samt att medlemmar informerar till/mellan varandra

§ 16 Byte av bank: Åtgärdas av Ulrika som kommer att besöka banken tillsammans med orförande Kenneth Andersson

§17 Rapporter

Lyskväll: Datum för lyskvällen beslutades att det kommer alltid att vara sista lördagen i augusti. I år blir lyskvällen lördag 27 augusti

§ 18 Övriga frågor

* För höga hastigheter efter vägen, orsakar mycket skador. Kör försiktigt

* nga medlemmar upplever att det är mycket nedskräpning efter vägen och även vid postlådorna. Ser inte trevligt ut för besökare och för oss stugägare

* Informationstavla är på gång att sättas upp i korsningen Svarthällegen-Bodövägen.

§ 19 Mötets avslutning: Erik Lundholm avslutade och tackade för ett bra möte. Erik tackar även för förtroendet av uppdraget som mötesordförande med önskan till alla om en fortsatt trevlig sommar

Sangis 2022-07-27 

Ordförande; Erik Lundholm 

Sekreterare; Maj-Lis Karlsson 

Justerare; Katarina Grönros , Helena Sandberg

 


Årsmöte Sangis-Bodöns vägsamfällighetsförening 2021-07-28 kl 1800.

Organisationsnummer 716415-7096

Deltagare: Tommy Larsson, Annika Sandberg, Lisa Isaksson, Lena Andersson, Erik Lundholm, Helena Sandberg, Carina Pettersson, Monika Sandberg, Ingegerd Öhberg, Eva-Brita Ruuth, Andreas Öqvist-Häggström, Stefan Karinen, Katarina Grönros, Thomas Bengtsson, May Sandberg, Eva Nilsson, Bengt-Erik Nilsson, Kennet Andersson, Irene Wallin, Gudrun Engström, Ulrika Rutberg Andersson, Leif Sandberg och Maj-Lis Karlsson.

§ 1 Mötet öppnades av ordförande Leif Sandberg, hälsar alla välkomna till årsmötet som hålls utomhus på skolgården i Sangis. Trevligt att se så många fler medlemmar var närvarande och att vi fick njuta av det fina fina vädret.

§ 2 Godkännande av kallelse till mötet vilka är uppsatta vid hamnen, postlådorna, vattenkran, konsum i Sangis samt på hemsidan.

§ 3 Dagordningen godkänd.

§ 4 Mötesfunktionärer

a Ordförande för mötet Erik Lundholm

b Sekreterare Maj-Lis Karlsson

c Protokolljusterare: Ingegerd Öberg och Irene Wallin

§ 5 Föregående mötesprotokoll: Ordförande gick igenom föregående års protoll bl.a om väghållningen, ekonomin, vägfas, dikesröjning och sommarvatten.

§ 6 Verksamhetsberättelse väghållning: Information av ordförande Leif Sandberg. Hyvling av vägen har utförts den 21/5, 3/6 och 21/6. I samband med hyvlingen 3/6 kördes det ut två gruslass på vägen till hamnen samt ett extra lass grus mot hamnen i samband med hyvlingen som utfördes 21/6. Saltning utfördes i samband med hyvlingen 21/6, vilket gav ett bra resultat pga det kom regn under dagen. Eventuellt en extra hyvling till hösten om behov finns (6250 kr). I skrivande stund så är samtliga "potthål" på våra vägar igenfyllda av bl.a Leif Sandberg. Det arbetet tackar vi för.

§ 7 Verksamhetsberättelse kassören: Ulrika Rutberg Andersson gick igenom balans och resultaträkning för räkenskapsåret 2020, kopior delades ut till närvarande medlemmar. Vägföreningen är nu i fas med samtliga fakturor som har släpat efter från åren 2018-2019. Faktureringen från väghållarna fungerar bra i dagsläget. Återstående fakturor avser klippning av slänter, virke (postlådor) och eventuellt en hyvling. Vägföreningen har en stabil ekonomi.

§ 8 Revisorns rapport: Katarina Grönroos gick igenom Sangis-Bodöns vägsamfällighetsföreningens revisionsberättelse 20200101-20201231 utan anledning till anmärkning beträffande föreningens bokföring eller förvaltning.

Godkänd av styrelsen.

§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 10 Val av styrelse:

Ordförande Leif Sandberg för 1 år.

Kassör Ulrika Rutberg Andersson kvarstår 1 år.

Sekreterare Maria Rönnberg 2 år.

Ledamöter: Kennet Andersson och Stefan Karinen kvarstår 1 år.

Suppleanter: Tomas Bengtsson och Tommy Larsson 1 år.

§ 11 Val av firmatecknare: Ordförande Leif Sandberg och kassör UlrikaRutberg Andersson var för sig.

§ 12 Revisorer: Katarina Grönros och Eva Nilsson. Suppleang för revisorer Erik Lundholm 1 år.

§ 13 Valberedning:

Helena Andersson kvarstår 1 år sammankallande.

Monika Sandberg kvarstår 2 år

Carina Pettersson 2 år

§ 14 Information om Vägfas: Nu är Vägfas beställt! Startavgiften 5000 kr uppdateringar 200 kr/månad. Första åtgärden är att lägga upp ett medlemsregister, vilket är påbörjat enligt Ulrika.

Samtliga medlemmar får en inloggningkod hemskickad per brev för att godkänna registreringen av sitt medlemsskap pga GDPR lagen. Efter godkännandet ska samtliga medlemmar registrera sina kontaktuppgifter.

§ 15 Vägavgift: Avgiften diskuterades av styrelsen, eventuellt blir en höjning aktuell för att få en bättre buffert i kassan med tanke på alla reparationer som varit under de senaste åren. Ingen förändring detta år av vägavgiften som är 1000 kr/fastighet. Vid höjning av årsavgiften ska framtida åtgärder dokumenteras och vara till underlag för en eventuell höjning.

§ 16 Dikesröjning: Ingen åtgärd av dikning i hästviken. Grundprincipen är att man inte får dika pga man måste ha tillstånd av olika myndigheter och även hur markförhållanden ser ut. Klippning av slänterna är bra helst 2ggr/år. Klippning av vägslänter är utförd av David Eriksson Sangis, vilket gav ett bra resultat till en billigare kostnad än tidigare år.

§ 17 Byte av bank: Från Nordea till Handelsbanken, pga enklare handläggningar och mer personlig service med bankkontor på orten. Ulrika har kontakten med banken.

§ 18 Rapporter:

a. Sommarvatten: En sammanställning från Kalix kommun angående sommarvatten finns att läsa på vägföreningens hemsida med bl.a. kostnaderna per fastighet. I dagsläget finns inget underlag framtaget på antalet fastigheter som är intresserade av att ansluta sig.

b. Mobiltäckning Viktigt att felanmäla!

c. Lyskväll: Boka lördag 28 augusti för denna trivselkväll.

§ 18 Övriga frågor:

* Frekvensmätning av vägen

* Postlådorna har fått ny ställning och nya skyltar till Bodöv och Svarthällev.

* Vattenfrågan är utagerad.

* Kör försiktigt så håller våran fina väg bättre.

* Avslutning med två avtackningar av kassör Gudrun Engström och sekreterare Maj-Lis Karlsson, som båda tackade för visat förtroende och tackar föreningen för den fina och goda presenten som båda fick ta emot.

§ 19 Mötets avslutning: Erik Lundholm avslutade mötet med att berätta om sin Far, som var en av upphovsmännen bakom Övägen. Erik tackar för förtroendet för uppdraget som mötesordförande.

Sangis 2021-07-28....................................... ..............................................

Ordförande; Erik Lundholm Sekreterare; Maj-Lis Karlsson...................................... ....................................... ...

Justerare; Ingegerd Öberg Justerare; Irene Wallin


Årsmöte Sangis-Bodöns vägsamfällighetsförening 2020-07-26 kl 1500.

Organisationsnummer 716415-7096

Deltagare: Leif Sandberg, Monika Sandberg, Stig Johansson, Gudrun Engström (via mobil) Thomas Bengtsson, May Sandberg, Max Sandberg, Kennet Andersson, Ulrika Rutberg Andersson är Pär Lindqvist, Stefan Karinen, Katarina Grönros, Tommy Larsson, Torbjörn Lidberg, Erik Lundholm, Helena Sandberg, Leif Karlsson, Gunnel Karlsson, och Maj-Lis Karlsson.

§ 1 Mötet öppnades av ordförande Leif Sandberg som hälsar alla välkomna till årsmötet som hålls utomhus pga covid-19.

§ 2 Utskick av kallelse till mötet är uppsatt vid hamnen, postlådorna, vattenkranen, konsum i Sangis samt på hemsidan godkändes.

§ 3 Dagordningen godkänd.

§ 4 Mötesfunktionärer

a Ordförande för mötet Stig Johansson, som tackar för förtroendet.

b Sekreterare Maj-Lis Karlsson

c Protokolljusterare: May Sandberg och Leif Karlsson

§ 5 Föregående mötesprotokoll kommer information under mötets gång.

§ 6 Verksamhetsberättelse väghållning: Information av Pär Lindqvist och Leif Sandberg. Hyvlingar av vägen har utförts i maj och juni, ytterligare en hyvling kommer förmodligen att ske i slutet av denna vecka (v31). Den del av vägen som tillhör Kalix kommunen är i väldigt dåligt skick. Av den anledningen har Leif Sandberg kontaktat Kalix kommun, om inte vägföreningen kan hyvla den samtidigt som vi hyvlar våran sträcka. Det var inte aktuellt pga kommunen har avtal med FOMAB och någon åtgärd på kommundelen kommer inte att ske förrän tidigast under v.32 då ansvariga ledare är på plats.

I skrivande stund är vägen hyvlat av Johan Öberg, som även har pratat med FOMAB (som anvarar för kommunens del av vägen) Johan fick även lov att hyvla kommuns del.

Per Lindqvist har även i samråd med Leif sandberg fyllt på med 2 flak grus på dom ställen där det spolats bort så det fanns material när hyvlingen skulle utföras.

Problem med punkteringar har drabbat många medlemmar förmodligen av det grova grus som lagts på kommundelen. Styrelsen kommer att skicka en skrivelse till kommunen angående frekvensmätning av vägsträckan.

Rapporten är godkänd.

§ 7 Verksamhetsberättelse kassören: Gudrun Engström informerar via mobilsamtal.

Inbetalade medlemsavgifter 87000 kr.

Inbetalning till Lantmäteriet 13857 kr för del av vägens värde och kassabehållning enligt Lantmäteriets uträkning. Ny tomt avstyckat från Kalix­-Bodön 1:6 (Stefan Andersson som har betalat 4619 kr. Stefan Andersson har betalat 9238 kr.

Gudrun hade genomgång av balans och resultaträkningen som alla mötesdeltagare kunde följa med i sin utdelade kopia.

Bättre fakturering av väghållarna efterlyses. Fakturor från väghållarna för 2018-2019 saknas fortfarande. Ordförande Leif Sandberg kontaktar ATG Göran Lindqvist i ärendet. Önskemål om fakturering 2 ggr per år.

Detta var Gudrun Enströms sista kassörsuppdrag för vägföreningen, är kvar som medlem tills vidare och har lovat bistå nya kassören Ulrika Rutberg Andersson om så önskas.

Styrelsen och medlemmarna tackar för bra utfört arbete som kassör i vägföreningen.

§ 8 Revisorns rapport: Katarina Grönroos gick igenom Sangis-Bodöns vägsamfällighetsföreningens revisionsberättelse 20190101-20191231 utan anledning till anmärkning beträffande föreningens bokföring eller förvaltning.

Undertecknad av styrelsen. Godkänd!

§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 10 Val av styrelse:

Ordförande Leif Sandberg för 1 år.

Kassör Ulrika Rutberg Andersson 2 år.

Sekreterare Maj-Lis Karlsson 1 år.

Ledamöter: Kennet Andersson och Stefan Karinen 2 år.

Suppleanter: Thomas Bengtsson och Tommy Larsson 1 år.

§ 11 Val av firmatecknare: Ordförande Leif Sandberg och kassören UlrikaRutberg Andersson var för sig.

§ 12 Revisorer Katarina Grönros och Eva Nilsson kvarstår 1 år. Suppleang för revisorer Erik Lundholm 1 år.

§ 13 Valberedning:

Helena Andersson 2 år sammankallande.

Monika Sandberg kvarstår 1 år

Stig Johansson kvarstår1 år

§ 14 Information om Vägfas: Styrelsen tittar vidare på systemet som verkar vara framtiden för vägföreningen med bl.a. 7 uppdateringar per år från Lantmäteriet.

§ 15 Vägavgift: Avgiften diskuterades om eventuellt en höjning blir aktuell för att få en bättre buffert i kassan med tanke på alla reparationer som varit under de senaste 2 åren. Ingen förändring detta år av vägavgiften som är 1000 kr per år och fastighet.

Godkänd.

§ 16 Dikesröjning: Klippning beställd av BDX i slutet på augusti eller början på september.

Dikning av hästviken, 1200 m enkel väg vilken inte är beställd än. Beslut kommer att tas under hösten.

Kostnaden blir 1250 kr/tim pga svårt att ge fast pris på arbetet enligt Mårten Lindqvist. Ingen åtgärd av bakslänterna. Vägen kommer i princip att vara avstängd under arbetets gång men självklart kommer akuta transporter att kunna passera.

Information om och när arbetet ska utföras kommer att meddelas på hemsidan.

§ 17 Rapporter:

a. Sommarvatten: Leif Sandberg har lämnat kopia på information till samtliga närvarande medlemmar angående kommunalt sommarvatten. Helena Olsson från Kalix kommun återkommer i slutet av augusti vad som är normala kostnader för att ansluta sig till vattenverket samt om det finns kapacitet att ansluta ett större antal fastigheter.

b. Mobiltäckning Felanmäl!

c. Lyskväll fin och trevlig tradition med förhoppning om bra väder. Boka lördag 22 augusti för denna trivselkväll.

§ 18 Övriga frågor:

* Lite medlemmar på möten. Uppmaning: Kom på möten och säg din mening!

* Ingen vinterväghållning! Eget ansvar att ta rätt på vad som gäller.

* Information angående latrintunnor sätts upp på planket där tunnorna placeras. Godkända tunnor ska vara märkta med streckkod.

* Områdeskarta och välkomst skylt kommer att sättas upp vid postlådorna.

§ 19 Mötets avslutning: Stig Johansson avslutade mötet med hopp om sol, värme och att regnet tar en längre paus.

Sangis 2020-07-26....................................... ..............................................

Ordförande; Stig Johansson Sekreterare; Maj-Lis Karlsson...................................... ....................................... ...

Justerare; Maj Sandberg Justerare; Leif Karlsson
Vägavgift till Sangis-Bodöns vägsamfällighetsförening

Den årliga avgiften ska betalas under maj månad till Nordea Plusgirokonto 4415541-4. Kom ihåg att ange din fastighetsbeteckning.

Avgiften är 1000 kr per fastighet. Med beteckningen fastighet menas själva marken(tomten). Hus och byggnader är tillbehör. Man betalar alltså en avgift per fastighet, oberoende om den är bebyggd eller inte.

Årsmöte Sangis-Bodöns vägsamfällighetsförening 20190724 kl 1800.

Deltagare: Leif Sandberg, Monika Sandberg, Stig Johansson, Gudrun Engström, Mårten Lindqvist, Stefan Karinen, Katarina Grönros, Stig Wallin, Tommy Larsson, Torbjörna Lidberg, Erik Lundholm, Helena Sandberg, Andreas Öqvist-Häggström, Lisa Öqvist-Häggström,Leif Karlsson, Gunnel Karlsson, Kennet Andersson, Ulrika Rutberg Andersson och Maj-Lis Karlsson.

§ 1 Mötet öppnades av Leif Sandberg som hälsar alla välkomna.

§ 2 Utskick av kallelse till mötet är uppsatt vid hamnen, postlådorna, vattenkranen, konsum i Sangis samt på hemsidan godkändes.

§ 3 Dagordningen godkänd.

§ 4 Mötesfunktionärer a Ordförande Stig Johansson b Sekreterare Maj-Lis Karlsson c Protokolljusterare: Monika Sandberg och Lisa Öqvist-Häggström

§ 5 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§ 6 Verksamhetsberättelse väghållning: Fyllning av "vägbulan" mot hamnen fick åter fyllas i mars och även i maj.( "vägbulan" lagades 5-6 nov.2018) Fyllning även i hästviken kostnad 47500 kr. Grovhyvling och saltning utfördes 28/5. Kanterna har fixats med skopa och 12 gruslass har lagts på vägen i juni. Under augusti kommer en till hyvling, grusning och saltning att utföras. Dikeskantning utförs 1:a oktober. Ordförande Leif Sandberg har efter klagomål från fastighetsägare i Bodön, tagit på sig att akut utföra arbetet av "vägbulan"som ej har utförts enligt överenskommelse. Detta på grund av att det inte gick för ATG Lindqvist att lösa uppgiften under denna vecka då det inte hade någon maskin i närheten av Bodön. Ytan på vägen är åtgärdade med 2st lass med krossade rivmassor från asfalt som är utplanerade med traktor som Leif Sandberg fick hyra av Tomas Rönnberg som äger TR Maskin och är nybliven fastighetsägare på Bodön. Vägföreningen måste tänka på kostnaderna som blir när man måste ut på akuta ärenden och försöka lösa arbeten under ordinarie arbetstider. Kostnaden för denna akuta insats kommer att komma upp till 100000 kr. Många medlemmar tycker det är skönt att "vägbulan" är borta och är nöjda med arbetet med vägen. Rapporten är godkänd. Verksamhetsberättelse kassören: Gudrun har som vanligt bra ordning på föreningens ekonomi vilket framgår av resultat och balansräkningen som även delades ut till samtliga mötesdeltagare. Nytt statsbidrag från Länstyrelsen 43440 kr/år är beviljat. De fyra fastighetsägarna som inte varit med i vägföreningen är nu inregistrerade av Lantmäteriet till en kostnad av 5000 kr. Gudrun fortsätter som kassör i vägföreningen men lovar bara ett år till.

Rapporten godkänd!

§ 8 Revisorns rapport, ingen anmärkning enligt Katarina Grönros som gav en muntlig redogörelse av resultatsräkningsrapporten 20180101-20181231. Undertecknad av styrelsen. Godkänd!

§ 9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 10 Val av styrelse: Ordförande Leif Sandberg för 1 år. Kassör, Gudrun Engström 1 år. Sekreterare Maj-Lis Karlsson kvarstår ytterligare 1 år. Ledamöter: Stig Wallin och Stefan Karinen Suppleanter: Andreas Öström-Häggström och Tommy Larsson 1 år.

§ 11 Val av firmatecknare: Ordförande Leif Sandberg och kassören Gudrun Engström var för sig.

§ 12 Revisorer Katarina Grönros och Eva Nilsson för 2 år.

§ 13 Valberedning: Helena Andersson kvarstår 1 år sammankallande. Monika Sandberg 2 år Stig Johansson 2 år

§ 14 Information om Vägfas Ordförande Leif Sandberg informerade angående vägfas ett administrativt systemem för olika föreningar. Lätt att hålla reda på de fastigheter som ingår i föreningen och vilka som äger dessa. Faktureringen går snabbare och enklare det underlättar även kommunikationen till medlemmarna. Register finns för samtliga fastighetsägare där ägaren kan se registrerad information om sina fastigheter. Kostnad 5000 kr i engångskostnad. därefter 150 kr/mån samt 12,50 för utskick. Ingen inkasso. Information angående Vägfas delades ut till samtliga medlemmar på mötet. Styrelsen ser över beslut att använda vägfas.

§ 15 Vägavgift, oförändrat 1000 kr/år godkänd.

§ 16 Dikesröjning: Simu i Haparanda är på gång att klippa sly. Alternativt rensning av diken. Grävare och lastbil 2000 kr/tim. Fråga från väghållaren? Slänta vägsidan för att få bort fukt från vägen. Akut före vägtrumman. Bättre med smal väg mindre underhåll och billigare? Svårare att mötas! Styrelsen jobbar med frågan.

§ 17 Rapporter: a. Sommarvatten Verkar ändå finnas visst intresse bland medlemmarna. Styrelsen kollar med Kalix kommun t.ex. hur många fastighetsägare måste anmäla sitt intresse för att Kalix Kommun ska utföra arbetet. b. Mobiltäckning Felanmäl! c. Lyskväll fin och trevlig tradition med förhoppning om ingen vind och sol. Boka lördag 31 augusti för denna trivselkväll. d. Blomlådor läggs på is.

§ 18 Övriga frågor Vinterväghållning-vinterplogning i mån av tid. Större vägar plogas i första hand.

Tidigare ordförande Leif Karlsson avtackades för sina 5 år som ordförande.

§ 19 Mötets avslutning: Stig Johansson avslutade mötet med hopp om fortsatt sol och även regn.

Sangis 2019-07-24

....................................... .............................................. Ordförande; Stig Johansson Sekreterare; Maj-Lis Karlsson

...................................... ....................................... ... Justerare; Monika Sandberg Justerare; Lisa Öqvist-Häggström

Årsmöte Sangis-Bodöns vägsamfällighetsförening 20180724 kl 1800.

Deltagare: Leif Karlsson, Stig Johansson, Gudrun Engström, Leif Sandberg, Monika Sandberg, Mårten Lindqvist, Stefan Karinen, Katarina Grönros, Gunnel Karlsson, Eva och Bengt-Erik Nilsson, , Tommy Larsson, Ulf Engström, Erik Lundholm, Thomas Bengtsson och Maj Sandberg, Helena Andersson, Sven Stridfeldt, Lennart Sundqvist, Stig Wallin, Stig-Göran Lind, Christer Engström, Urban och Anneli Matti, och Maj-Lis Karlsson.

§ 1 Mötet öppnades av ordförande som tyckte det var trevligt att så många medlemmar kunde närvara.

§ 2 Utskick av kallelse till mötet via mail, vid postlådorna, vattenkranen, konsum i Sangis samt hemsidan godkändes.

§ 3 Dagordningen godkänd, med ett tillägg till övriga frågor angående 4 fastigheter som ej är med i vägföreningen.

§ 4 Mötesfunktionärer a Ordförande Stig Johansson b Sekreterare Maj-Lis Karlsson c Protokolljusterare: Stig Johansson och Stefan Karinen

§ 5 Verksamhetsberättelse rörande väghållningen, muntlig redogörelse av Stig Wallin. Grovhyvling i maj samt 0.30 kross grovt grus är lagt på från brevlådorna ca 250-300. Hyvling och saltning i juni. Under augusti månad kommer en till hyvling till att utföras. Fräsmassor (asfaltmassor) svårt att få tag i 1250 kr/ton. Kallmassa från Finland går att få tag på men kostar 15-18000 /last dyrt enligt Mårten L. som kollar vidare vad som går att göra. I övrigt tyckte dom flesta att vägen är bra. Leif Sandberg tyckte det var för grovt grus som nu har lagt sig på sidan av vägen och har orsakat honom 2 punkteringar när man är tvungen att hålla av vid möten. Har även varit besvärligt för cyklisterna med det grova gruset. Rapporten godkänd!

§ 6 Verksamhetsberättelse, muntlig genomgång av kassören, Gudrun Engström som meddelar att föreningen har drygt 348 000 kr i kassan. Kopior till samtliga deltagare av resultat och balansräkningen, som var tydlig och utmärkt utfört. I vanlig ordning så har Gudrun utfört ett bra arbete som genomsyras av den goda ekonomi som föreningen har och den fina ordningen i kassaboken. Gudrun meddelar även att statsbidraget ska sökas om efter 5 år vilket Gudrun tar hand om. Rapporten godkänd!

§ 7 Revisorns rapport, ingen anmärkning enligt Katarina Grönros som gav en muntlig redogörelse av resultatsräkningsrapporten. Undertecknad av styrelsen. Godkänd!

§ 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 9 Val av styrelse: Ordförande Leif Sandberg för 1 år. Kassör, Gudrun Engström 1 år. Sekreterare Maj-Lis Karlsson 2 år. Ledamöter: Stig Wallin och Stefan Karinen 2 år Suppleanter Anneli Matti och Tommy Larsson 1 år. Anneli Matti kommer att gå pararellt med Gudrun E. under året för att få insyn och information när Anneli tar över som kassör nästa år.

§ 10 Revisorer Katarina Grönros, Ingegerd Öberg och Eva Nilsson.

§ 11 Valberedning: Helena Andersson 1 år sammankallande. Tomas Bengtsson Stig Johansson

§ 12 Vägavgift, oförändrat 1000 kr/år godkänd.

§ 13 Dikesröjning: Stig Wallin beställer.

§ 14 Rapporter: a. Sommarvatten, 40 000 kr. Styrelsen kollar med Kalix kommun b. Mobiltäckning, fungerar bra på många områden men många anser det är dålig täckning och har även testat med wiFi lösningar. Glöm inte att felanmäla! Är vi många som felanmäler så måste det ju ses över. c. Lyskväll fin och trevlig tradition, med förhoppning om bra väder och lite vind. Boka lördag 1:a september för denna trivselkväll

§ 15 Övriga frågor: Väghinder såsom möbler, blomlådor vid Tropps fastighet har tagits upp till diskussion. Farthinder i utbyte mot blomlådor? Styrelsen kollar. Frågan om vägbom togs upp till diskussion med anledning av det inbrott som har utförts på området. Det råder delade meningar om vägbommens vara eller inte vara men bra ändå att väcka frågan när nu "tjuvarna" har hittat till området. De fyra fastigheter som ej är med i samfälligheten är: 1:80 Stig H Johansson 1:81 Patrik Josefsson 1: 90 Håkan Bjuhr 1:82 Björn Karlsson Gudrun har kontakt med Lantmäteriet angånde ärendet med förhoppning att fastigheterna blir inregistrerade i samfälligheten så fort som möjligt. Mötet godkänner fastigheterna att ingå i Sangis-Bodöns vägsamfällighetsförening. Aktnummer: 25-P90/109 Lantmäteriet.

§ 16 Mötets avslutning: Ordförande avlutades av Stig Johansson med en önskan om regn.

Sangis 2018-07-24

....................................... .............................................. Ordförande; Stig Johansson Sekreterare; Maj-lis Karlsson

...................................... .......................................... Justerare; Stefan Karinen Justerare; Stig Johansson

Årsmöte Sangis-Bodöns vägsamfällighetsförening 20170724, kl 1800.

Deltagare: Leif Karlsson, Stig Johansson, Gudrun Engström, Leif Sandberg, Monika Sandberg, Stefan Karinen, Katarina Grönros, Greger Engström, Gunnel Karlsson, Stig Wallin, Tommy Larsson, Ulf Engström, Erik Lundholm, Thomas Bengtsson, Helena Andersson, Folke Sandberg och Maj-Lis Karlsson.

§ 1 Mötet öppnades av ordförande med en öppen fråga vad mötesdeltagarna tycker om väglaget. Bra i överlag, men efter allt regnande så blir det många gropar.

§ 2 Utskick av kallelse till mötet via mail, anslag vid hamnen, vid postlådorna, vattenkranen, Konsum i Sangis samt hemsidan godkändes.

§ 3 Dagordningen godkänd, med ett tillägg till övriga frågor.

§ 4 Mötesfunktionärer a Ordförande Leif Karlsson. b Sekreterare Maj-Lis Karlsson. c Protokolljusterare, Stig Johansson och Stefan Karinen

§ 5 Verksamhetsberättelse rörande väghållningen, muntlig redogörelse av Stig Wallin. Det har varit två hyvlingar i maj, ytterligare en hyvling kommer att ske i augusti. Oljegrus är lagt ut på vissa delar av sträckan från postlådorna fram till Erland Lindqvist. Påfyllning av oljegrus kommer att ske senare under hösten, pris 25000 kr. "Vägbubbla" på väg mot Bodöhamn kommer att åtgärdas , pris efter semestern. Rapporten godkänd.

§ 6 Verksamhetsberättelse, muntlig genomgång av kassören, Gudrun Engström. Kopior till samtliga deltagare av resultat och balansräkningen, som var tydlig och utmärkt utfört. I vanlig ordning så har Gudrun utfört ett bra arbete som genomsyras av den goda ekonomi som föreningen har och den fina ordningen i kassaboken. Rapporten godkänd.

§ 7 Revisorns rapport, ingen anmärkning förutom att styrelsen ska underteckna resultaträkningen. Rapporten godkänd.

§ 8 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 9 Val av styrelse: Ordförande Leif Karlsson för 1 år. Kassör, Gudrun Engström avgår, ingen frivillig av mötesdeltagarna. Gudrun fortsätter tills ny kassör har hittats. Sekreterare Maj-Lis Karlsson för 1 år. Förslag angående köpa tjänst via t.ex.Klarna, för inbetalning av vägavgifterna. Styrelsen kollar detta. Kassör, viktigaste funktionen i styrelsen. Ska man ha vice kassör? Ny ledamot Per Sandberg, 2 år. Stig Wallin 1 år. Suppleanter Bo Stenberg och Tommy Larsson 1 år.

§ 10 Revisorer Katarina Grönros och Staffan Rönn, 1 år. Revisorsuppleant Ingegerd Öberg, 1 år godkänd.

§ 11 Valberedning: Tomas Bengtsson omvald 1 år, sammankallande. Följande valdes för 1 år: Stefan Karinen Staffan Rönn Ny ledamot, Helena Andersson 2 år.

§ 12 Vägavgift, oförändrat 1000 kr/år godkänd.

§ 13 Dikesröjning är bra, inga insatser.

§ 14 Rapporter: a. Sommarvatten, 40 000 kr. Styrelsen kollar! b. Mobiltäckning, många anser det är dålig täckning. Är vi många som felanmäler så förhoppningsvis blir det snabbare åtgärdat. Viktigt att felanmäla! c. Lyskväll fin och trevlig tradition, blir ännu tidigare i år med förhoppning om bra väder och lite vind. Boka lördag 19 augusti för denna trivselkväll.

§ 15 Övriga frågor: Väghinder såsom möbler, blomlådor vid Tropps fastighet har tagits upp till diskussion. Vägföreningen sammankallar till sammanträde med berörda fastighetsägare angående trafiksituationen.

§ 16 Mötets avslutning: Ordförande tackade för visat intresse och förtroendet för ett år till som ordförande. Nästa styrelsemöte Torsdag 17 augusti kl.17.00

Sangis 2017-07-24

....................................... .............................................. Ordförande; Leif Karlsson Sekreterare; Maj-lis Karlsson ...................................... .......................................... Justerare; Stig Johansson Justerare; Stefan Karinen

Vägavgift 2017

Vägavgiften är oförändrad sedan flera år tillbaka, dvs. 1000 kr per fastighet. Med fastighet avses ej byggnad utan tomtmark. 

Vänligen betala senast den 31/5 till plusgirokonto 4415541-4. Kom ihåg att ange din fastighetsbeteckning!

Information gällande vinterväg inom Sangis-Bodö vägsamfällighet

Enl lantmäteriförrättning vid bildandet av Sangis-Bodö vägsamfällighet bestämdes att vinterväg inte ska ingå i vägsamfällighetens ansvar. Det innebär att andelsägarna inte kan kräva plogning av vägen för att den ska vara farbar under vintern utan varje andelsägare tar eget ansvar för att ta sig till och från fritidsområdet.

Detta gäller fortfarande.

Trots dessa direktiv har väghållaren ansett det bättre att inte låta snön packas samman under vintern utan plogar för att underlätta och tidigarelägga användandet  på våren.

Av den anledningen betalar samfälligheten för vinterplogning, inte för att andelsägarna dagligen ska ha tillgång till  plogad och farbar vinterväg.

Trafikverket Nord har i en skrivelse informerat om vinterväghållning av statliga och enskilda vägar. Vägens vinterklass avgör hur snabbt vägar ska plogas. Man prioriterar naturligtvis högtrafikerade vägar.

Eftersom vägarna inom Sangis-Bodö vägsamfällighet inte är vinterklassade kan inga som helst krav ställas på vägsamfälligheten och dess styrelse.

 

Felanmälan mobiltäckning

Felanmälan av dålig mobiltäckning utförs av var och en när man är på plats på Bodön, använd den bifogade länken. Under länken täckningskarta, kan man även söka på sin adress, och där kan man även klicka på fliken utbyggnad, samt läsa de synpunkter, som Maj-Lis har skickat in.

Felanmälan: http://www.telia.se/privat/fyraramar.do?channelId=-77368&tabId=3&targetsite=http://webbguide.telia.se/customerEnquiryForm.jsp?category=mobtack&x=64&y=8#top" Täckningskarta: http://telia.se/foretag/support/tackningskartor

 

Protokoll fört vid årsmöte för Sangis–Bodöns vägsamfällighetsförening 2016-07-18 kl.18.00, Sangis Folkets hus

§1.Mötets öppnande. Ordförande Leif Karlsson förklarade årsmötet öppnat.

§2. Godkännande av kallelsen. Mötesdeltagarna godkände det sätt som kallelsen utgått.

§3. Godkännande av dagordningen. Dagens dagordning utdelades och godkändes.

§4. Val av mötesfunktionärer.

Ordförande: Stig Johansson

Sekreterare: Maj-Sofi Sandberg

Justerare av protokollet: Stefan Karinen

Leif Sandberg

§5. Föregående årsmötesprotokoll lades till handlingarna.

§6. Verksamhetsredogörelse över väghållningen. Stig Vallin, som är föreningens kontaktperson mot Per Lindkvist, redogjorde för det gjorda arbetet med vägen. Vägen kommer inte att hyvlas förrän tidigast i augusti. Problemet är att man måste vänta till dess att väghyveln finns i närområdet. Kassören kompletterade med upplysning om kostnaden, drygt 92 000, för plogning, saltning och två hyvlingar. Mötet kunde konstatera att Stig Vallin, Per Lindkvist och kassören samarbetar kring beslut om väghållningen.

§7. Kassörens rapport. Gudrun Engström, kassör, rapporterade om föreningens ekonomi. Resultaträkning och balansräkning för 2015 läggs som bilagor till protokollet.

§8. Revisorernas rapport. Stig Johansson läste upp revisorernas rapport och gav kassören lovord för ett gott arbete med räkenskaperna.

§9. Ansvarsfrihet. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§10. Val av styrelse.

Ordförande för 1 år: Leif Karlsson

Ledamöter för 2 år: Maj-Lis Karlsson

Leif Sandberg

Suppleanter för 2 år: Bo Stenberg

Tommy Larsson

§11. Val av revisorer.

Revisorer valda för 2 år: Katarina Grönros

Staffan Rönn

Revisorssuppleant vald för 1 år: Ingegerd Öhberg

§12. Val av valberedning.

Ledamot vald för 2 år: Stefan Karinen

Valberedningen för kommande period har alltså följande sammansättning: Sammankallande Thomas Bengtsson

Staffan Rönn

Stefan Karinen

§13. Vägavgift. Beslutades behålla avgiften 1000/fastighet.

§14. Dikesröjning. Per Lindkvist är kontaktad för uppdraget.

§15. Rapporter. Kostnad för sommarvatten och huruvida mobiltäckningen fungerar diskuterades. Mötet beslutade att traditionen med LYSKVÄLLär trevlig. Årets kväll skall annonseras till sista helgen i augusti, lördagen den 27 augusti.

§16. Övriga frågor. Ett förslag om ekonomisk ersättning till styrelsen diskuterades. Mötet beslutade att förslaget förbereds till nästa årsmöte.

Vidare diskuterades Hästviken. Mötet fastställde att innan något beslut fattas så måste en ordentlig markundersökning, av sakkunniga, göras.

En gammal fråga, rörande vägens sträckning genom gårdarna, väcktes. Frågan var inte förberedd så bristande information om servitut och ägande ledde endast till diskussion och frågan måste utredas bättre.

§17. Avslutandet. Mötet avslutades genom att Stig Johansson konstaterade att många frågor dryftats. Han önskade alla en trevlig fortsättning på kvällen och sommaren.

Ordförande: Stig Johansson

Sekreterare: Maj-Sofi Sandberg

Justerare:Stefan Karinen

Justerare: Leif Sandberg

Protokoll fört vid Sangis–Bodöns vägsamfällighetsförenings årsmöte, söndagen den 19 juli 2015 i Sangis Folkets hus, klockan 13.00.

Närvarande:17 av föreningens medlemmar var närvarande.

§1.Öppnandet.Ordförande, Leif Karlsson, började med en snabb förfrågan: "Hur uppfattar ni vägens skick?" Mötesdeltagarna svarade unisont: "Gott". Leif Karlsson konstaterade att han kunde förklara mötet öppnat i en positiv anda bland de närvarande.

§2. Godkännande av kallelsen.Tid, dag och plats för årsmötet har delgetts via mail, föreningens hemsida och anslag. Detta godkändes av mötet.

§3. Godkännande av dagordning.Dagordningen godkändes efter strykning av "Vindkraftprojekt" samt val av styrelse ändras till perioden 2016-2017.

§4. Val av mötesfunktionärer Mötesordförande: Leif Karlsson Mötessekreterare: Maj-Sofi Sandberg Protokolljusterare: Anna Forslund och Jonas Sandberg

§5. Föregående årsmötesprotokoll:Lades till handlingarna med godkännande.

§6. Muntlig verksamhetsberättelse och kassörens rapport.Föreningens verksamhet kan utläsas från kassörens ekonomiska rapport. Gudrun Engström gav en givande översikt av kostnaden för vägen och vad som ligger bakom utgifterna. De största kostnaderna rör Vägunderhåll:ATG (9375:-)respektive BDX (78861:-) Kassörens Resultaträkning (1) och Balansräkning (2)läggs som Bilagor till Protokollet. Vi informerades om att med beteckningen FASTIGHET, i det här vägsammanhanget, menas själva marken. Hus och byggnader är tillbehör. Man betalar alltså en avgift per fastighet, oberoende om den är bebyggd eller inte. Vi är för närvarande ca 144 andelsägare varav en del är skogsfastigheter. Alla ägare av en fritidsfastighet betalar alltså en av föreningens årligen bestämd avgift. Även för övriga brukare av vägen,i den händelse det finns flera hushåll på en och samma fastighet, finns det en möjlighet att bidra till vägens underhåll, som en solidarisk gest, om man uppskattar en bra väg sommar som vinter. Föreningen har tidigare fått bidrag till vägen via Kalix kommun. Nu har det skett en förändring, så vår kassör söker bidraget direkt från Trafikverket. Det finns dock ett problem. Kommunen har bara sökt bidrag för en sträcka som slutar vid brevlådorna. Kommunen har lovat att korrigera mätningen. Styrelsen arbetar med frågan. Kassörens rapport godkändes av mötet.

§7. Revisorernas rapport.Stig Johansson läste upp revisionsberättelsen och konstaterade att revisorerna var "bara nöjda".

§8. Ansvarsfrihet.Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§9. Val.Mötet beslutade att välja följande ledamöter: Ordförande för 1 år. Leif Karlsson Styrelseledamot för 2 år: Gudrun Engström Styrelseledamot för 2 år: Greger Engström Styrelseledamot för 2 år: Stig Wallin Styrelsesuppleant för 1 år: Maj-Lis Karlsson Styrelsesuppleant för 1 år: Tommy Larsson Revisorssuppleant för 1 år: Ingegerd Öhberg Valberedning: Christer Engström (sammankallande)1 år Tomas Bengtsson 2 år, Staffan Rönn 2 år

Följande ledamöter kvarstår 1 år: I styrelsen Stig H Johansson, Maj-Sofi Sandberg Revisorer Stig Johansson, Roger Sandström Vidare beslutades att Stig Wallin kommer att vara första kontaktperson rörande frågor om väghållningen.

§10. Vägavgift. Mötet beslutar att vägavgiften förblir oförändrad.

§11. Siktröjning Mötet beslutade att röjningen ska ske lördagen den 25 juli 2015. Klockan 10.00. Samling vid brevlådorna! Alla försöker uppmana grannar, vänner och släktingar med kontaktnätet BODÖN att delta. Korv kommer att serveras. Meddelas på hemsidan och genom att ett meddelande anslås. De som har lämpliga verktyg tar dem med.

§12. Ljuskväll Mötet beslutade att försöka plantera en sed från Finland som spritt sig även i Sverige. Vi tänder marschaller sista lördagen i september. I år tänder vi alltså ljus längs vår kustremsa lördagen den 26 september.

§13. Mobiltäckning.Anmäl till Maj-Lis Karlsson om du har problem med mobilkontakten. Hon ska formulera en skrivelse med era namn och telefonnummer till Telia. Du hittar hennes adress på hemsidan.

§14. Sommarvatten.Stefan Karinen fick i uppdrag att vända sig till kommunen och undersöka möjligheten och kostnaden för sommarvatten.

§15. Kommunikation.Vid all kontakt med kassören så är det bra att ange fastighetsnummer.

§16. Mötet gav styrelsen i uppdrag att skicka en skrivelse rörande kommunens underhåll av sin del av sträckan Sangis-Bodön.

§17. Nästa årsmöte:Mötet beslutade att nästa årsmöte blir den 17 juli 2016 klockan 13.00 i Folkets hus, Sangis.

§18. Avslutandet. Ordföranden tackade alla som visat stort intresse och avslutade mötet.

Leif Karlsson Maj-Sofi Sandberg Ordförande Sekreterare

Justeras

Anna Forslund

Justeras

Jonas Sandberg

2014 års protokoll kan du läsa om du klickar på länken nedan!

20140722110427849.pdf


Protokoll fört vid Sangis –Bodöns vägsamfällighetsförenings årsmöte söndagen den 15 juli 2013.

§1. Ordföranden Leif Karlsson hälsade de 23 mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Leif öppnade genom att fråga vad deltagarna ansåg om den nuvarande vägstandarden. Den allmänna uppfattningen var att standarden var god.

§2. Mötet ansåg kallelsen stadgeenligt utförd.

§3. Den utdelade mötesdagordning godkändes.

§4. Som ordförande för mötet valdes Leif Karlsson.

§5. Som mötessekreterare valdes Greger Engström och som protokolljusterare Roger Sandström och Gudrun Engström.

§6. Föregående protokoll följdes upp utan kommentarer från mötesdeltagarna.

§7. Per Lindkvist redogjorde för utförda underhållsåtgärder och för vad som krävs för att kunna behålla en acceptabel vägstandard.

§8. Kassören Åke Sandberg redovisade en kassarapport som följer:

Inkomster:                     69.136:-

Utgifter:                        198.851:-

Överföring 2012             183.263:-  

Kassabeh.                      53.548:-

§9. Revisorn Stig Johansson avgav revisionsrapport och förordade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet till vilket mötet samtyckte.

Ordföranden förklarade den negativa förändringen av kassabehållningen gentemot föregående år med eftersläpning i faktureringarna från vår vägentreprenör.

§10. Ny- och omval förrättades som följer:

Som ordförande för en tid av ett år omvaldes Leif Karlsson

Som kassör för en tid på två år invaldes Gudrun Engström.

Jan Kangas och Maj Sofi Sanderg har ett år kvar av mandatperioden.

Ledamöterna Lasse L och Greger E omvaldes för två år liksom suppleanterna Maj-Lis K och Tommy L för en tid av ett år.

Revisorerna Stig J och Roger S omvaldes för en tid av två år och som revisorssuppleant för en tid av ett år invaldes Ingegärd Öhberg.

Till valberedningen omvaldes Christer E för en tid av två år och Lisbeth Lindkvist för ett års tid.

§11. Mötet beslöt att som firmatecknare var för sig utse föreningens kassör Gudrun Engström och ordföranden Leif Karlsson.

§12. Styrelsen framförde förslag på höjning av nuvarande vägavgift som varit densamma sedan 2001 till 800:- Förslag på höjning till 1000:- framkom. Efter votering fastställdes att vägavgiften för kommande år blir 1.000:-

§13. Det tidigare tänkta vindkraftsprojektet tycks för närvarande vilande. Varken Kalix kommun eller tilltänkt entreprenör kan rapportera någon aktivitet i projektet.

§14. Stefan Andersson kommer att anlitas för slyröjning av dikesslänter. Eventuellt behov av manuell röjning kommer att utföras av frivilliga, likt föregående år. Meddelande kommer i så fall att sättas upp på vår anslagstavla.

§15. Tidpunkt för nästa möte beslöts till 2014-07-14 kl.13.00. Plats, Sangis Folkets Hus.

§16. Under paragrafen ”Övriga frågor” framkom följande:

Stig J har utrett frågan gällande placering av föreningens kontanta medel på räntebärande konto och införskaffat blankett för ändamålet.

Skylt med texten ”Enskild väg" skall anskaffas och monteras upp,

Skylten med angiven maximal hastighet på 50 km/tim bör flyttas till att gälla hela vår vägsträcka.

Försäkring för vägföreningen skall tecknas.

Per Lindkvist angav de delar av vägsträckningen som snarast bör kompletteras med grus för att säkerställa en fortsatt god standard.

Lisbeth L undrade om den sista biten in mot deras fastighet kan få mer grus och ev. vägtrummor. Lisbeth undrade även om vändplatsen bortanför deras infart kunde iordningställas för att undvika nuvarande ordning där hennes infart används som allmän vändplats.

Gudrun E tog upp den tidigarefrågan gällande det nuvarande systemet med en vägavgift per fastighet. Grundtanken, vilken är att vägavgiften skall ersätta kostnader för det slitage som respektive fastighetsägare utsätter vägen för, blir haltande då fastigheterna bebos av olika många. Gudruns förslag var att uppmana till en frivillig extrainbetalning till dem som känner att de nyttjar vägen mer än normalt för en fastighet.

Frågan gällande tillkommande brevlådor på nya uppställningsplatser lämnades utan åtgärd då postens villkor var att alla brevlådor skall stå på samma plats.

De som vill få mötesprotokoll och övrig information via nätet uppmanas att skicka

sin e-postadress till [email protected] eller lämna i sina uppgifter i vår brevlåda.  

§17. Leif K tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

 

Sangis 2013-07-14

 

……………………..                                    ………………………..

Ordf. Leif Karlsson             Sekr. Greger Engström

                                  Justeringsmän

……………………..            …………………………

Roger Sandström            Gudrun Engström